Er du offer?

Hvem kan få erstatning ?
 
Det er normalt kun den direkte skadelidte ved forbrydelsen, dvs. offeret, der kan få erstatning.
Er skadelidte afgået ved døden, kan skadelidtes ægtefælle eller registrerede partner og skadelidtes børn dog være berettigede til erstatning.
 
Hvornår kan man ikke få erstatning ?
 
Man kan normalt ikke få erstatning hvis:
 
- der ikke er sket personskade ved straffelovsovertrædelsen
 
-hvis straffelovsovertrædelsen er begået i udlandet, medmindre skaden er sket i forbindelse med arbejde, hvortil man er midlertidigt udsendt

-man har overværet en straffelovsovertrædelse som vidne

- man er pårørende til en person, der har været udsat for en straffelovsovertrædelse, medmindre personen er død som følge af straffelovsovertrædelsen

- den person, man har udpeget som gerningsmanden, er frifundet for at have begået en straffelovsovertrædelse i forbindelse med tilskadekomsten.
 
Hvad kan man få erstattet ?
 
Erstatning ydes efter bestemmelserne i erstatningsansvarsloven og offererstatningsloven.
Erstatning for tingsskade ydes kun i særlige tilfælde. F.eks. kan der ydes erstatning for tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden skete.
De typiske erstatnings- og godtgørelseskrav der kan rejses er:
·         Tabt arbejdsfortjeneste
·         Svie- og smertegodtgørelse
·         Varigt mén
·         Erhvervsevnetabserstatning
·         Forsørgertabserstatning
·         Helbredsudgifter mv.
 
Hvem behandler mit krav ?
 
Erstatningskrav behandles af Erstatningsnævnet, Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2, 1600 København v (www.civilstyrelsen.dk)
 
Ansøgningsskemaet udleveres af politiet i forbindelse med politiets behandling af sagen.
Politiet har pligt til at vejlede om retten til at få erstatning.
Ansøgningsskemaet skal ikke indsendes til Erstatningsnævnet, men afleveres til politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er begået.
Politiet indsender ansøgningsskemaet og straffesagens akter til nævnet, men først når politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen.
Erstatningsnævnet fremsender en kvittering, når ansøgningsskemaet er modtaget hos nævnet.
Ansøgningen skal være indsendt senest to år, efter forbrydelsen er begået.
 
Skal jeg have advokat ?
 
Det er ikke nødvendigt at have en advokat i forbindelse med sagens behandling i Erstatningsnævnet.
Erstatningsnævnet kan ikke beskikke en advokat for ansøgeren.
Erstatningsnævnet kan betale erstatning for udgifter til en advokat, men man kan ikke være sikker på, at Erstatningsnævnet vil betale den fulde udgift.
Hvis ansøgeren ikke har en advokat, har Erstatningsnævnet pligt til at vejlede ansøgeren om sagens behandling m.v.
Under rettens behandling af straffesagen vil du dog efter omstændighederne have ret til at få en bistandsadvokat beskikket, og bistandsadvokaten skal overfor retten rejse dit erstatningskrav.

Kontakt os

Såfremt du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Er du sigtet eller tiltalt?

Læs her, hvordan vi kan hjælpe

Er du offer?

Læs her, hvordan vi kan hjælpe

Er du pårørende?

Læs her, hvordan vi kan hjælpe