Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljølovovertrædelser er beklageligvis ofte forekommende. Mange overtrædelser bliver ikke opdaget, og desværre bliver overtrædelserne først konstateret, når der sker ulykker. Rejser Arbejdstilsynet en sag, vil den normalt blive afgjort uden retssag, idet den sigtede ofte blot betaler en bøde. Det hænder dog, at den sigtede (dvs. en arbejdsgiver eller en ansat - eller begge) ikke vil anerkende, at der har fundet en overtrædelse sted. I givet fald vil sagen ende i retten

Bøderne kan være ganske store. For virksomheder er bødeniveauet minimum kr. 20.000 (dog kr. 10.000 for de formelle overtrædelser, så som manglende APV), og med virkning fra 1. januar 2012 kan bødens størrelse afhænge af virksomhedens størrelse. For de ansatte ligger bøderne typisk på kr. 1.000 - 3.000.

Langt de fleste sager på området er sager mod arbejdsgivere. Men der er også mulighed for at rejse sag mod den ansatte alene, hvis der ikke er begået fejl hos arbejdsgiveren. Er situationen eksempelvis den, at en arbejdsgiver netop har instrueret en ansat om at benytte sikkerhedsafskærmning på en maskine, og den ansatte kort tid efter fjerner den uden arbejdsgiverens viden, så vil det alene være den ansatte, der bliver sigtet, såfremt Arbejdstilsynet bliver gjort bekendt med forholdet.

Det er normalt arbejdsmiljøloven eller tilhørende bekendtgørelser, der rejses tiltale efter, men andre love kan også komme på tale, eksempelvis beredsskabsloven.

Vi rådgiver de ansatte og de ansattes fagforeninger på arbejdsmiljøområdet. Vi bruger ofte de arbejdsmiljøretlige regler i de arbejdsskadesager, som vi fører for de tilskadekomne.

Du kan læse mere om arbejdsmiljøovertrædelser og arbejdsmiljø på www.arbejdstilsynet.dk og i Rigsadvokatens meddelelser 8-2006. (http://www.rigsadvokaten.dk/default.aspx?id=63&recordid63=992 )