Hvad skal retten tage stilling til?

 

Først tager dommerne stilling til om
tiltalte skal kendes skyldig eller ikke skyldig.
Hvis dommerne kommer frem til,
at den tiltalte er skyldig, skal dommerne herefter
tage stilling til hvilken straf, den tiltalte skal have.
Her giver straffeloven forskellige muligheder.

Fængsel
 
Fængsel kan idømmes på livstid eller på tid mellem 7 dage til 16 år, dog i særlige tilfælde op til 20 år.
 
Når en fængselsstraf er udstået med 2/3, dog mindst 2 måneder, kan den dømte løslades på prøve. Prøveløsladelse gøres betinget af, at den prøveløsladte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold. Prøvetiden kan ikke overstige 3 år, eller hvis den resterende straffetid overstiger 3 år, så indtil 5 år.
 
Nogle dømte kan afsone deres dom hjemme hos sig selv med fodlænke – en elektronisk sender, der sidder fast om ankelen. Senderen betyder, at man fra en overvågningscentral kan følge med i, om den dømte befinder sig i sit hjem. Den dømte må kun forlade sit hjem efter en aftalt aktivitetsplan.
At afsone med fodlænke er kun muligt for dømte med straffe op til fem måneder.

Det er op til den dømte at søge om afsoning med fodlænke. Kriminalforsorgen afgør om den dømte opfylder betingelserne, herunder om den dømte har et arbejde, har en egnet bolig, at en eventuel samlever accepterer ordningen, at den dømte kan holde sig fra alkohol, samt narko og andre ulovlige stoffer under straffen m.m.
 
Bøde
 
Bøder tilfalder statskassen.
 
Bøder efter straffeloven vil blive fastsat som dagbøder, med mindre der er tale om bøder, der pålægges som tillægsstraf. Dagbøder kan fastsættes i antal fra 1 til 60. Størrelsen af den enkelte dagbod fastsættes til et beløb svarende til den dømtes gennemsnitlige dagsindtægt, dog under hensyn til forhold, der indvirker på betalingsevnen.
 
Bøder efter særlovgivning vil ofte blive fastsat som en sumbøde, hvis størrelse varierer afhængigt af den begåede forbrydelse.
 
Bliver bøden ikke betalt, indtræder en forvandlingsstraf i form af fængsel. Udgangspunktet er, at en dagbod modsvarer en dags fængsel. For sumbøder op til 10.000 kr. træder fængsel fra 2 dage til 10 dage i stedet.
 
Betinget dom
 
En dom kan af retten gøres betinget af, at den dømte ikke gør sig skyldig i strafbart forhold i prøvetiden. Den kan også gøres betinget af, at den dømte underkaster sig vilkår, der har resocialiserende og kriminalitetsforebyggende sigte, f.eks. afvænningsbehandling, psykiatrisk behandling, særlige opholdsted, arbejde, uddannelse m.m.
 
I sådanne tilfælde vil dommen indeholde vilkår om tilsyn af typisk Kriminalforsorgen.
 
En dom kan også gå ud på, at en del af straffen skal afsones (dog højst 6 måneder) og den resterende del af straffen gøres betinget.
 
Samfundstjeneste
 
En betinget dom med vilkår om samfundstjeneste er en sanktion, der kan anvendes, når en betinget dom ikke skønnes tilstrækkelig, og hvor det samtidig skønnes, at en ubetinget fængselsstraf ikke er påkrævet. Det kræver dog også, at dommerne finder at tiltalte er egnet til samfundstjeneste.
 
Samfundstjeneste anvendes ofte ved berigelseskriminalitet, herunder dokumentfalsk og brugstyveri, men ikke ved f.eks. vold, røveri og narkotikasager.
 
En betinget dom med vilkår om samfundstjeneste vil typisk omfatte mellem 30 - 240 arbejdstimer. Arbejdet bliver ofte udført på offentlige institutioner eller hos organisationer og foreninger med almennyttigt formål.
 
Dom til anbringelse
 
En psykisk syg, der ikke er egnet til straf på grund af sindssygdom eller lignende tilstand, kan idømmes andre foranstaltninger, så vedkommende ikke begår yderligere lovovertrædelser.
 
Dom til anbringelse i hospital for sindslidende (anbringelsesdom) medfører, at den domfældte anbringes på en psykiatrisk afdeling uden mulighed for at blive udskrevet af overlægen. Hvis dommen ikke indeholder nogen længstetid, kan udskrivning kun ske ved at retten træffer bestemmelse om ændring eller ophævelse af foranstaltningen. Det er overlægen der afgør, om anbringelsen skal ske på en lukket eller en åben afdeling.
 
Dom til psykiatrisk behandling (behandlingsdom) medfører også en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, men her har overlægen kompetencen til at udskrive patienten f.eks. til ambulant behandling. Det er dog retten, der skal træffe afgørelse om en ophævelse af foranstaltningen, hvis den ikke indeholder en længstetid.
 
Dom til ambulant behandling (behandlingsdom) betyder ikke nødvendigvis en indlæggelse. Men retten kan dog bemyndige overlægen til at træffe afgørelse om indlæggelse af den domfældte.
 
De ovennævnte foranstaltninger kan også anvendes på personer med varige psykiske afvigelser, f.eks. visse alkoholister, medicin- og stofmisbrugere m.fl.
 
En person, der er idømt anbringelse kan få beskikket en bistandsværge, der så vidt muligt er en person af hans nærmeste pårørende. Bistandsværgen skal sammen med den beskikkede forsvarer bistå ham under sagen.
 
Dom til forvaring
 
En person, der findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, voldtægt eller anden sædlighedsforbrydelse, alvorlige trusler eller brandstiftelse og som frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed kan dømmes til forvaring.
 
Forvaring kan altså komme på tale ved de alvorlige forbrydelser og når den tiltalte vurderes farlig for andre.
 
Dom til forvaring er tidsubestemt. Det er retten, der træffer afgørelse om ændring eller ophævelse af forvaringen.
 
En person, der er idømt en forvaringsdom kan få beskikket en bistandsværge, der så vidt muligt er en person af hans nærmeste pårørende. Bistandsværgen skal sammen med den beskikkede forsvarer bistå ham under sagen.
 
Straffe til personer under 18 (ungdomssanktion)
 
Hvis de tiltalte på gerningstidspunktet var under 18 år og der er begået grovere personfarlig kriminalitet (vold, røveri og voldtægt) eller anden alvorlig kriminalitet, kan retten bestemme, at den pågældende skal lade sig undergive en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af 2 års varighed, hvis det må anses for formålstjenligt for at forebygge yderligere lovovertrædelser.
 
Et sådan forløb vil ofte blive indledt med et ophold i en døgninstitution, der vil være en sikret afdeling, i 2 - 4 måneder. Herefter vil den unge normalt i 10 måneder blive anbragt i en åben døgninstitution eller et andet egnet opholdssted og blive pålagt undervisning eller arbejde. I de resterende 10 - 12 måneder vil den unge normalt skulle undergives anden socialpædagogisk behandling.
 

Er du sigtet eller tiltalt?

Læs her hvordan vi kan hjælpe

Er du offer?

Læs her hvordan vi kan hjælpe

Er du pårørende?

Læs her hvordan vi kan hjælpe