Tyveri / Røveri

Tyveri og røveri er forbrydelser, der hører under betegnelsen "formueforbrydelser" eller "økonomisk kriminalitet". Økonomisk kriminalitet i øvrigt beskrives under eget fagområde.

Tyveri

Ved tyveri forstås den handling, hvor gerningsmanden uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.
 
Tyveri forudsætter både at en genstand (af værdi) fysisk flyttes fra en andens varetægt over til gerningsmandens egen varetægt og at gerningsmanden eller en anden får en berigelse mod den andens (forurettedes) tab.
 
Dermed adskiller tyveri sig fra brugstyveri, hvor det er strafbart uberettiget at bruge en ting, der tilhører en anden, jf. straffelovens § 293, stk. 1. Modsat tyveri forudsætter brugstyveri ikke, at den genstand der flyttes, bliver i gerningsmandens varetægt. Der opstår derfor ikke en (varig) overgang af et formuegode og dermed ikke et (varigt) tab hos forurettede.

Røveri
 
Røveri er den groveste af berigelsesforbrydelserne. Forbrydelsen har elementer af tyveri og vold.

Røveri foreligger hvis gerningsmanden for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold enten fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting, bringer en stjålen ting i sikkerhed eller tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.
 
Hvilken straf medfører tyveri og røveri ?
 
Tyveri straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder.
 
Er tyveriet udført på en særlig grov måde, udført af flere i forening eller er de stjålne genstande af betydelig værdi, eller er tyveriet af andre grunde af særlig grov beskaffenhed kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.
 
Omvendt kan straffen være ned til bøde eller under formildende omstændigheder helt bortfalde, hvis tyveriet er af mindre strafværdighed på grund af de omstændigheder, hvorunder handlingen er begået, de tilvendte genstandes eller det lidte formuetabs ringe betydning eller af andre grunde.
 
Det skal nævnes, at også forsøg på tyveri er strafbart.
 
Straffen for røveri er fængsel indtil 6 år. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået. Det kan spille ind i strafudmålingen, at der har været anvendt våben til røveriet.