Brandstiftelse

Brandstiftelse betragtes som en alvorlig forbrydelse, da konsekvenserne kan være alvorlige. De strafferetlige regler tager da også højde herfor:

Sagerne behandles efter straffelovens §§ 180-182.

Sker der brandstiftelse, hvor andres liv er i overhængende fare, eller sker det med forsæt til omfattende ødelæggelser, så kan der straffes med op til livstid. De fleste sager behandles dog efter de "mildere" bestemmelser, §§ 181 og 182, hvor sidstnævnte bestemmelse omhandler såkaldt uagtsom brandstiftelse. Grænsetilfælde af brandstiftelse behandles typisk som hærværk, og tiltalen rejses i givet fald efter § 291, med mildere straf til følge.

For at bestemmelserne i §§ 180-182 finder anvendelse er det nødvendigt at frasortere bagatelsagerne. Der skal således være tale om, at den antændte genstand er af et ikke ubetydeligt omfang, dvs. bygninger, skibe, skove mv. Et ofte forekommende tilfælde af ildspåsættelse er  brande i affaldscontainere/affaldsstativer. I disse situationer sondrer man mellem, om der er tale om at affaldsstativet/containeren er udenfor eller indenfor. Hvis det er indenfor, finder §§ 180-182 anvendelse, og hvis det er udenfor, er det at betragte som hærværk.

Det er endvidere en forudsætning for at de strenge bestemmelser i §§ 180-182 finder anvendelse, at ilden skal have fået "godt fat", således at det er nødvendigt at tilkalde brandvæsen for at få slukket branden.

Ved vurderingen af hvilken af de tre bestemmelser, som forholdet hører under, lægges der vægt på følgende:

§ 180: Den, der antænder ilden, skal indse, at andres liv herved udsættes for fare, eller at det sker med det ønske, at skabe omfattende ødelæggelser.

§ 181: Hvis tilfældet ikke er så grelt, at det er omfattet af § 180, så vil det typisk være omfattet af denne bestemmelse. Efter bestemmelsen er det tilstrækkeligt, at man har sat ild til en anden persons ejendom. Tilfælde af forsikringsbrande er tillige omfattet af bestemmelsen.

§ 182: Denne bestemmelse omfatter de uagtsomme tilfælde. Dvs. tilfælde, hvor ilden ikke er påsat med vilje, men skyldes sløseri, og mere end almindelig ubetænksomhed. Som et eksempel  fra retspraksis kan nævnes et tilfælde, hvor der opstod en plantagebrand,som følge af, at en piberyger havde kastet en tændstik i en grøftekant. Er man ovre i den nedre tilfældegruppe, hvor der blot er tale om almindelig uforsigtighed, vil bestemmelsen ikke være anvendelig, men her vil der kunne rejses en bødesag efter beredskabslovens § 71.