Drab

Hvornår er der tale om drab ?
 
Drab kan foreligge enten som forsætligt drab eller uagtsomt drab.
 
Straffeloven sondrer ikke mellem mord (overlagt drab) og drab. Det der adskiller forsætligt drab og uagtsomst drab er hensigten bag handlingen. Hvis handlingen ikke er foretaget for at dræbe, men handlingen har medført dødsfald, er der ikke tale om forsætligt drab, men der kan være tale om uagtsomt drab.
 
Herudover indeholder straffeloven nogle bestemmelser om drab i særlige tilfælde. Det drejer sig om barnedrab, drab efter begæring, medlidenhedsdrab (euthanasi) og hjælp til selvmord. Disse drab er begået i særlige situationer og har en lavere strafferamme end det egentlige forsætlige eller uagtsomme drab.
 
Hvilken straf medfører drab ?
 
Forsætligt drab er den alvorligste forbrydelse i dansk ret. Strafferammen går fra 5 års fængsel til livstid. Ofte er straffen for drab uden formildende omstændigheder livstid eller 16 års fængsel.
 
Straffen for uagtsomt drab er bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Under særligt skærpende omstændigheder straffes med fængsel indtil 8 år. Særligt skærpende omstændigheder er typisk færdselsforseelser, f.eks. spirituskørsel, uforsvarlig overhaling, hastighedsovertrædelse m.v. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, kørsel under påvirkning af stoffer eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette i sig selv som en særlig skærpende omstændighed.