Vold

Hvornår er der tale om vold ?

Straffeloven har flere bestemmelser, der kriminaliserer vold.

Generelt forstås ved vold ethvert forulempende indgreb i legemets integritet. Begrebsmæssigt kræves der ingen forringelse af den fysiologiske tilstand, det vil sige forulempelsen behøver ikke at medføre smerte eller vansir.

F.eks. kan afklipning af hår eller spyt i ansigtet karakteriseres som vold, der kan straffes.

Den mildeste form for vold kan straffes med bøde eller fængsel ind til 3 år. Har volden en grovere karakter, og kan volden betegnes som særlig rå, brutal eller farlig eller har volden har haft betydelig skade på legemet eller helbred, kan der straffes med fængsel indtil 6 år. Det kunne f.eks. være tilfældet, hvis der anvendes våben, udøves håndkantslag mod halsen, tages kvælergreb eller sparkes i ansigtet. Hvis volden har haft en så grov beskaffenhed eller har haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

Det sker bl.a. andet i de tilfælde, hvor der er tale om skud med våben eller knivstik, hvor offeret afgår ved døden, men hvor der ikke er forsæt til drab efter straffelovens § 237

Hvilken straf medfører en voldsdom ?

Straffen for vold fremgår af den voldsbestemmelse, som bringes i anvendelse. Som det fremgår ovenfor, kan det variere fra bøde til fængsel i op til 10 år.

Hvis volden begås af en person, der tidligere er straffet for voldsudøvelse, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Det samme gælder, hvis volden er udøvet på personer, der efter karakteren af deres arbejde er særlig udsat for vold, f.eks. taxachauffører, læger og sygeplejersker der kører vagtkørsel og medbringer medicin, personale i døgnåbne kiosker eller tankstationer m.fl. Det er en forudsætning for strafforhøjelsen, at volden udøves når den pågældende udfører sit erhverv.

Omvendt indeholder straffeloven en bestemmelse, hvor straffen i nogle situationer helt kan bortfalde. Det gælder for legemsangreb under slagsmål, eller når den angrebne har øvet gengæld mod angriberen. I disse tilfælde kan straffen under særlig formidlende omstændigheder helt bortfalde.

For at blive dømt efter en af voldsbestemmelserne kræves det, at der har været forsæt til voldsudøvelsen. Men også vold, der er udøvet uden at der er forsæt til voldsudøvelsen kan straffes.

Straffen for uagtsom voldsudøvelse ligger mellem bødestraf og 4 måneders fængsel, og under særligt skærpende omstændigheder indtil 8 års fængsel. Er den uagtsomme vold begået i forbindelse med spirituskørsel eller under særlig hensynsløs kørsel, kan det i sig selv anses for en skærpende omstændighed og straffen kan stige til fængsel indtil 8 år.